Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zwiers Language & Exam Centre en Zwiers Language Training

Artikel 1: Begripsbepalingen

- Zwiers Language & Exam Centre: statutair gevestigd te Lochem ingeschreven bij de KvK te Apeldoorn onder nummer 53518578. Zwiers Language & Exam Centre handelt tevens onder de naam Zwiers Language Training. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Zwiers Language & Exam Centre wordt tevens Zwiers Language Training bedoeld.

- Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Zwiers Language & Exam Centre een aanbieding of offerte richt, dan wel van wie Zwiers Language & Exam Centre een opdracht heeft ontvangen.

 - Opdracht: elke opdracht tot uitvoering van (een) taaltraining, vertaling, tolk-, redactie- of correctiewerkzaamheden. - Training: enige vorm van opleiding georganiseerd door Zwiers Language & Exam Centre. Een training kan individueel of in groepsverband plaatsvinden en bestaat uit één of meerdere lessen.

 - Deelnemer: de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een training, eventueel zijnde de Opdrachtgever zelf.

- Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

- Schriftelijk: per post of per email (info@Zwiers Language & Exam Centre.nl).

 Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Zwiers Language & Exam Centre en op alle aan Zwiers Language & Exam Centre verleende opdrachten en met Zwiers Language & Exam Centre gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Door aanmelding of verstrekking van een opdracht aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Offertes

3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte van Zwiers Language & Exam Centre door de opdrachtgever of – indien geen offerte is uitgebracht – door ontvangst van een door opdrachtgever ondertekend inschrijfformulier.

3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Zwiers Language & Exam Centre slechts voor zover Zwiers Language & Exam Centre deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Zwiers Language & Exam Centre feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers, trainers of personeel van Zwiers Language & Exam Centre binden Zwiers Language & Exam Centre pas als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Zwiers Language & Exam Centre.

 Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Zwiers Language & Exam Centre is gerechtigd elke wijziging van het Btw-tarief door te berekenen.

4.2 Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden betaald.

4.3 Bij niet betalen binnen de genoemde termijn is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

4.4 Alle kosten die Zwiers Language & Exam Centre moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Wijzigingen in of van een opdracht door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Levering en leveringstermijn

5.1 Alle door Zwiers Language & Exam Centre genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren.

5.2 Als leveringstijdstip voor vaststellen van de leveringstermijn geldt het moment van verzenden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Zwiers Language & Exam Centre is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden door onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Zwiers Language & Exam Centre en opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk overleggen.

5.4 Indien Zwiers Language & Exam Centre niet binnen de afgesproken termijn levert, dient opdrachtgever Zwiers Language & Exam Centre in gebreke te stellen met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de levering alsnog moet worden nagekomen. Niet eerder dan na verstrijken van deze termijn is Zwiers Language & Exam Centre in verzuim.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel overeengekomen is, heeft Zwiers Language & Exam Centre het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering.

5.6 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Zwiers Language & Exam Centre vervaardigde werken, daaronder ook te verstaan vertalingen en teksten, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

 

 

Artikel 6: Verhindering of annulering

6.1 Na ondertekening van de trainingsofferte of een inschrijfformulier, heeft de opdrachtgever een bedenktermijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de dag van ondertekening.

6.2 Bij het niet doorgaan van een les door afzegging of nalatigheid van de trainer, wordt de les als niet gegeven beschouwd en zal een tijdstip voor een vervangende les worden afgesproken.

6.3 Bij individuele trainingen dient de deelnemer ingeval van verhindering minimaal 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van het begin van de les hiervan bericht te geven aan Zwiers Language & Exam Centre, schriftelijk dan wel telefonisch.

6.4 Groepslessen gaan in principe altijd door, tenzij met de hele groep anders is overeengekomen.

6.5 Indien een deelnemer aan een groepscursus een les niet kan bijwonen, dan vervalt deze les voor de deelnemer.

6.6 Bij het niet tijdig afzeggen van de les, wordt de les als gegeven beschouwd.

6.7 Alle lessen dienen binnen een jaar na aanvang van de training gegeven te zijn. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever of deelnemer geen aanspraak meer maken op resterende trainingsuren. Zwiers Language & Exam Centre is in dit geval niet gebonden aan restitutie van lesgeld of enige andere compensatie.

6.8 De opdrachtgever kan een training uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever aan Zwiers Language & Exam Centre 25% van de totale trainingskosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn of bij tussentijdse beëindiging is de opdrachtgever de volledige trainingskosten verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.

6.9 Indien naar het oordeel van Zwiers Language & Exam Centre een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, wordt voor de artikelen 6.1 t/m 6.7 in goed onderling overleg tussen de opdrachtgever, de deelnemer en Zwiers Language & Exam Centre een voor alle partijen passende regeling getroffen.

6.10 Bij onvoldoende inschrijvingen of bij groepen met te veel niveauverschillen behoudt Zwiers Language & Exam Centre zich het recht voor een training te annuleren. De betaalde trainingsgelden voor niet gegeven lessen worden dan gerestitueerd.

6.11 Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht, niet betreffende de verzorging van een training, tussentijds schriftelijk te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat tot het moment van beëindiging is uitgevoerd. Tevens is opdrachtgever verplicht 100% te betalen van de reeds gemaakte kosten en de kosten van reeds aangegane verplichtingen (onder andere reservering van personele capaciteit, externe trainingslocaties, reisfaciliteiten).

6.12 Tolkopdrachten kunnen tot 10 werkdagen voor de geplande opdracht kosteloos geannuleerd worden. Indien de tolkopdracht tussen 10 en 5 werkdagen voor de geplande datum wordt geannuleerd, is opdrachtgever 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Wordt de opdracht binnen 5 werkdagen voor de geplande datum geannuleerd, dan is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Zwiers Language & Exam Centre is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Zwiers Language & Exam Centre toerekenbare tekortkoming. Zwiers Language & Exam Centre is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van Zwiers Language & Exam Centre is beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.

7.2 Zwiers Language & Exam Centre is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of schade aan zich in het trainingsgebouw bevindende eigendommen van de opdrachtgever of de deelnemer.

7.3 Opdrachtgever is uitsluitend en volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de juistheid, ondubbelzinnigheid en volledigheid van door hem aangeleverd materiaal ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever verklaart tevens dat er door de uitvoering van de opdracht door Zwiers Language & Exam Centre geen eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Zwiers Language & Exam Centre tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

7.4 Zwiers Language & Exam Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Zwiers Language & Exam Centre is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het transport of de verzending van informatiedragers of de aanwezigheid van computervirussen etc. in door Zwiers Language & Exam Centre geleverde bestanden of informatiedragers.

7.5 De opdrachtgever is verplicht kopieën te bewaren van door hem verstrekte schriftelijke gegevens met het oog op onverhoopt verlies door bijvoorbeeld brand.

 Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op door Zwiers Language & Exam Centre vervaardigd onderwijsmateriaal berust bij Zwiers Language & Exam Centre, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op door Zwiers Language & Exam Centre vervaardigde vertalingen en geschreven en/of geredigeerde teksten berust bij de opdrachtgever na volledige betaling van desbetreffende facturen.

8.3 Opdrachtgever mag het door Zwiers Language & Exam Centre vervaardigde materiaal niet aan derden afstaan, verkopen of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Zwiers Language & Exam Centre.

Artikel 9: Ontbinding en overmacht

9.1 Zwiers Language & Exam Centre is, indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van of van toepassing verklaring van de wettelijke schuldsaneringsregeling op opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien Zwiers Language & Exam Centre door omstandigheden die niet voor haar risico komen, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Zwiers Language & Exam Centre zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internet providers of andere omstandigheden waarop Zwiers Language & Exam Centre geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

10.1 Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Zwiers Language & Exam Centre, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Zwiers Language & Exam Centre conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

10.2 Zwiers Language & Exam Centre is niet aansprakelijk ingeval van schending van de vertrouwelijkheid door een door Zwiers Language & Exam Centre ingeschakelde derde.

 Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.

Een kopie van deze hierboven genoemde algemene voorwaarden zal te alle tijden kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden